Opening Hours Monday - Thursday: 8:00 - 16:30, Friday: 8.30 - 12.00, Saturday and evenings: by appointment

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden van Tandprothetische praktijk

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de cliënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen hem en TP en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen cliënt en TP, waarop TP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Uitvoering opdracht

 

Geheimhouding en exclusiviteit

Overmacht

 

Declaratie

  * De betalingsvoorwaarden van DFA Services zijn gedeponeerd in het handelsregister onder nummer 48143.
** Hieronder wordt in voorkomende gevallen mede verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de debiteur.

 

Annuleren van afspraken

Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, worden de behandelingskosten aan cliënt in rekening gebracht wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. De behandelingskosten belopen 30 euro per kwartier voor een tandarts en 15 euro per kwartier voor een mondhygiëniste.

 

Garantie

 

Aansprakelijkheid

 

Reclame

 

Toepasselijk recht

 

Free Denture Check
true


The form cannot be sent because you didn't allow cookies.

Accept cookies